Όραμα

Όραμα της Ανάδρασις MED είναι :

 • Η υποστήριξη των πελατών μας, μέσω της κατανόησης και της ικανοποίησης των απαιτήσεων τους και της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται τόσο με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όσο και με τις εφαρμοστές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η αύξηση της κερδοφορίας μας μέσω της σταθερής βελτίωσης της θέσης μας στην αγορά, κατά τρόπον ο οποίος δεν διακυβεύει την ποιότητα προϊόντων, των υπηρεσιών μας και το όνομα της εταιρείας.
 • Την αδιάλειπτη παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο μας, προκειμένου να εξελισσόμαστε προσφέροντας διευρυμένη γκάμα προϊόντων τεχνολογικής αιχμής και υπηρεσίες υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης.
 • Η διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας Ποιότητας, με σκοπό τη διαμόρφωση αντίληψης προσωπικού, το οποίο κατανοεί και ταυτίζεται με το όραμά μας για την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελεσματικότητας του τρόπου λειτουργίας μας.

Για την επίτευξη του οράματός μας :

 • Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας και το στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας μας και τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO13485 : 2016, αλλά και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
 • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων και μέσων και της καθιέρωσης συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων ποιότητας τους οποίους παρακολουθούμε και ανασκοπούμε στα πλαίσια της ετήσιας ανασκόπησης ποιότητας από τη Διοίκηση.
 • Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και για το λόγο αυτό δεν κοινοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες πελάτη.
 • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τις απειλές και ευκαιρίες που επηρεάζουν τη λειτουργία μας αλλά και τη συμμόρφωση των προϊόντων που διαθέτουμε.
 • Καθιστούμε κατανοητή την πολιτική μας για την ποιότητα εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής κατάρτισης του προσωπικού και ενημέρωσής του σε θέματα ποιότητας.
 • Ορίζουμε Προϊστάμενο Διαχείρισης Ποιότητας για την παρακολούθηση του συστήματος.