Σωληνάρια φυγοκέντρησης

  • Τύπου Eppendorf 0,5 ml
  • Τύπου Eppendorf 1,5 ml
  • Τύπου Eppendorf 2,0 ml
  • Τύπου Falcon 15 ml
  • Τύπου Falcon 50 ml