Πλαστικές πιπέτες

  • Τύπου Pasteur 1 ml & 3 ml
  • Ορολογικές 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml & 50 ml