Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς CRMs (certified reference materials)

  • Κλινικής Χημείας
  • Ανοσολογίας
  • Καρκινικών δεικτών
  • Αιματολογίας
  • Μικροβιολογικά σε τρόφιμα, πόσιμο νερό και απόβλητα
  • Φυσικοχημικά για τρόφιμα, πόσιμο νερό και απόβλητα