Κυτταροκαλλιέργειας

  • Φλάσκες
  • Τριβλία τύπου Petri
  • 6, 12, 24, 48, 96 well plates
  • Cell Strainers
  • Cell Scrapers
  • Cell Lifters
  • Cell Culture Slides