Κλωνοποίηση

  • Λιγάσες
  • Ένζυμα περιορισμού
  • Κιτ για TA cloning
  • XGAL, IPTG
  • Αντιβιοτικά